KEPERLUAN FAIL EKSA

Dokumentasi pelaksanaan Amalan EKSA perlu disediakan di peringkat induk, jawatankuasa dan zon. Keperluan dalam fail EKSA adalah seperti berikut:

  • Pengenalan EKSA – Dasar & Objektif EKSA dan garis panduan EKSA LADA
  • Carta Organisasi EKSA – Fail induk, jawatankuasa dan zon
  • Pelan Lantai (Fail induk dan zon sahaja)
  • Carta Perbatuan – Fail induk, Jawatankuasa (berkenaan) dan zon
  • Minit Mesyuarat – Fail induk, Jawatankuasa (berkenaan) dan zon
  • Gambar Aktiviti-Aktiviti EKSA
  • Gambar Sebelum dan Selepas – Fail Induk dan Zon
  • Audit (kriteria dan keputusan audit) - Fail induk, Jawatankuasa (berkenaan) dan zon